Общи условия

1. Общи търговски условия за www.wifi-bg.bg и www.e-wifi.bg

Настоящите условия се приемат безусловно от потребителите на интернет страницата на ВИФИ България ООД с включването им като потребители на услугите на платформата на ВИФИ България ООД и от момента на първото им използване на услугите. От този момент те могат и да се освободят от прилагането на настоящите условия, като поискат изключване от системата на ВИФИ България ООД. За целта те следва да уведомят изрично ВИФИ България ООД на официалния имейл на платформата – office@wifi-bg.bg

1. ВИФИ България ООД предоставя образователни услуги, като голямата част от тях се изпълняват в рамките на специализирана обучителна web платформа, разположена на интернет домейна ВИФИ България ООД (www.e-wifi.bg). Тези услуги се наричат по-долу web услуги или онлайн услуги на ВИФИ България ООД.

2. Достъпът до онлайн услугите се осъществява след предоставянето на данни за вход, които обикновено са потребителско име и парола. След въвеждането на данните за вход в интернет форма, достъпна до определен интернет подадрес в основния домейн на ВИФИ България ООД, клиентът бива пренасочен в специализиран раздел от обучителната платформа на ВИФИ България ООД, в който се осъществява неговото обучение. В последния раздел са налични всички материали и функционалности, съставляващи съдържанието на избрания от клиента обучителен курс.

4. Настоящите условия за използване на услугите на ВИФИ България ООД важат и се прилагат до толкова, до колкото не са дерогирани от други конкретни ангажименти и условия, поети от ВИФИ България ООД при сключването на сделката с конкретния клиент. В случай че при договарянето с конкретния клиент са налице условия, които противоречат на настоящите условия, приложение намират договореностите с отделния клиент. В случай че в настоящите условия са налице правила, които не са регламентирани при договарянето на услугата с конкретния клиент, приложение намират настоящите условия. Настоящите условия намират приложение също и в случай, че определени елементи от условията се окачествяват като допълнение на договореностите с конкретния клиент, ако има такива. Под договореност се разбира включително (но не само) конкретна оферта или описание на услугата, дадено в интернет страницата на ВИФИ България ООД или в търговски имейл, изпратен от ВИФИ България ООД.

5. Онлайн услугите на ВИФИ България ООД се предоставят за определен период от време, който не може да бъде по-дълъг от 12 месеца и обикновено се изразява в осигуряването на достъп до съответния обучителен курс. След изтичането на времето на достъп клиентът няма повече достъп до съответния курс и дори при въвеждането на предоставените му данни за вход до курса, същият вече няма да може да влиза в специализираната част от платформата, съдържаща неговия обучителен курс. ВИФИ България ООД не дължи подновяване на срока без постигането на нова договореност с клиента и заплащането на цена за достъп до онлайн услугите на ВИФИ България ООД, но ВИФИ България ООД може на добра воля и своя преценка да удължи достъпа на потребителя за определен период от време.

6. В рамките на срока на предоставената онлайн услуга ВИФИ България ООД поема ангажимент да осигури достъп до специализирания дял от платформата, съдържаща избрания и заплатен от клиента обучителен курс. Достъпът до онлайн услугата се осъществява по интернет. Така поетия ангажимент следва да се разбира разумно и под условие за евентуални временни прекъсвания на връзката по независещи от ВИФИ България ООД причини като профилактики на хостинг сървъра, неизправности при третото лице, предоставящо хостинг услугата на платформата на ВИФИ България ООД, неизправности и профилактики на поддържането на интернет мрежата, а така също и по ординерни причини, дължащи се на ВИФИ България ООД, като например, профилактики и подобрявания на платформата, налагащи временно преустановяване на достъпа. В случай, че определено време на неосъществяване на достъп до платформата, продължило повече от 24 часа, е причинило неудобство за клиент на ВИФИ България ООД, същият има право да поиска съразмерно удължаване на срока на достъп до съответния обучителен курс. Исканията следва да се отправят до официалния имейл на ВИФИ България ООД (office@wifi-bg.bg).

7. В рамките на обучение за изцяло дигитални продукти на ВИФИ България ООД, т.е. самообучение, ВИФИ България ООД няма друг ангажимент към клиента, освен предоставянето на достъп до избрания и заплатен от него обучителен курс за определен период от време. Използвайки платформата, клиентът има възможността да отправя запитвания, във връзка с технически затруднения за работа с обучителната платформа. ВИФИ България ООД не поема ангажимент за отговор, ако въпросът е от тематиката на курса и овладяването на учебния материал - в този случай запитващият мжое да бдъе насочен към консулатция с преподавател. За търговски запитвания и запитвания по отношение на други проблеми с използването на услугата, клиентите следва да използват официалния имейл на ВИФИ България ООД.

10. Всички материали, изграждащи образователните курсове на ВИФИ България ООД, в т.ч. информация, видеофайлове и наличното в тях звуково и визуално съдържание, текстове, упражнения, тестове и други, са предмет на авторско право на ВИФИ България ООД. Със заплащането на обучителен курс и предоставянето на достъп до него за определено време клиентите имат право да използват материалите за свои собствени образователни нужди през срока на достъп до специализирания дял от платформата на ВИФИ България ООД. Клиентите нямат други права върху материалите, в това число, но не само, нямат право:

- да разпространяват материалите под каквато и да било форма, включително и чрез споделяне в интернет среди;

- да преизползват материалите под каквато и да било форма след изтичането на срока на достъп;

 - да предоставят, преотстъпват или по какъвто и да било начин да осигуряват достъп до материалите на трети лица;

 - да използват материалите с търговска цел или по какъвто и било начин да използват материалите за цели, различни от описаната по-горе като допустима.

ВИФИ България ООД си запазва правото да използва всички нормативно предвидени способи, методи, сезирания и други за преустановяване на нарушение върху авторското право на материалите в платформата, а така също и за обезщетение на причинените в тази връзка вреди и пропуснати ползи.

11. Клиентите поемат ангажимент да изпълняват лично всички действия, предвидени в курса като действия, необходими за усвояване на образователния материал, без помощ от друго лице и без информация, различна от предвидената в курса като необходима за решаването на съответната задача, тест, упражнение или друго. Клиентите се задължават по същия начин да изпълняват и евентуално дистанционно възложените задачи, от чието решаване зависи преценката на ВИФИ България ООД за издаване на сертификат, за определянето на образователно ниво или вземането на други решения, съдържащи алтернатива, която е очевидно в полза на клиента. Предвид ангажиментите, разписани в тази точка, ВИФИ България ООД не носи отговорност в случаите на нарушения от страна на клиентите. Нарушения на ангажиментите, описани в тази точка, ще се приемат за въвеждане в заблуждение на ВИФИ България ООД от страна на клиента по отношение на неговите знания, умения, възможности и други обстоятелства, целящи да бъдат установени с въпросните образователни условия.

12. Използващите услугите на ВИФИ България ООД поемат ангажимент да опазват доброто търговско име и репутацията на платформата на ВИФИ България ООД и търговеца, развиващ дейността на ВИФИ България ООД. Не се считат за нарушения на това правило основателните оценки и коментари, направени от клиентите в интернет, дори и същите да са с отрицателен характер и не съставляват очевидни правонарушения, като например, разпространяване на обиди, клевети и други по отношение на ВИФИ България ООД и търговеца, развиващ дейността на ВИФИ България ООД.

13. Използващите услугите на ВИФИ България ООД са длъжни да не разпространяват като коментари в интернет или под каквато и да била друга форма квалификации, оценки и друга информация, която може да доведе до разколебаване на лица да използват услугите на ВИФИ България ООД, когато разпространяваната информация е спекулативна, неточна, неправилна или очевидно неоснователна. Пример за очевидно неоснователна информация е направена квалификация за лошо качество на курса, преподавателя, платформата или друго, при положение, че клиентът изобщо не е посвещавал образователния си курс или е посещавал курса си с времетраене, което е по-малко от 10 % от времетраенето на неговия курс (когато курсът се състои изцяло или частично от видеоматериали).

14. Използващите услугите на ВИФИ България ООД се съгласяват да получават търговски и други email съобщения от ВИФИ България ООД, както и телефонни известия от същия характер. ВИФИ България ООД осигурява възможност на клиентите да се освободят от получаването на тези съобщения:

1. чрез нарочен бутон във всеки отделно изпратен email;

2. чрез функционалност за отписване, изградена в образователния курс (за заплатили услугите клиенти).

15. Платформата на ВИФИ България ООД използва технологията на cookies само и единствено по класическия начин - като технология за идентифицирането на конкретния потребител, за записване и прочитане на въведени от него данни и данни, свързани с времето на пребиваване в специализирания дял на неговото обучение. Всички случаи на използване на тази технология са неразривно свързани с функционалностите на платформата на ВИФИ България ООД и изключването на някой от случаите на използване на cookies би довело до невъзможност за използване на услугите на ВИФИ България ООД като цяло.

16. Новоприсъединяващите се към платформата лица следва да се запознаят внимателно с това правило предварително. При желание за изключване на тази технология след присъединяването на клиента, същият следва да знае, че това ще означава изключването му като цяло от предоставянето на всички услуги на ВИФИ България ООД. В този случай клиентът следва да ни уведоми на официалния ни email.

17. ВИФИ България ООД спазва стриктна политика и висока морална отговорност по отношение на личните данни на потребителите на системата, която включва спазване на приложимата нормативна база - българска и европейска. Ние прилагаме мерки на зашита на данните, които гарантирано възпрепятстват нерегламентирания достъп на трети лица до данните.

18. Обработваме Вашите данни на три правни основания. Първо, те са необходими, за да Ви преодставим услугите на системата на ВИФИ България ООД, което е неразривно свързано с обработване на данни за Вас като обучаващ се в системата. В този смисъл обработването на данни от наша страна е необходимост, за да изпълним договорен ангажимент към Вас за предоставяне на услугите на ВИФИ България ООД. Второ основание, на което обработваме определени лични данни е предоставено от Ваша страна съгласие за това, поради съгласието си с настоящите общи условия – израз на това е включването Ви в съответния обучителен курс. Разбира се, Вие можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като използвате инструменти във Вашия специализиран раздел от платформата на ВИФИ България ООД, което неразривно ще доведе и до изключването Ви от услугите на ВИФИ България ООД. Също така, обработваме Ваши данни, необходими за спазването на счетоводните правила и стандарти, които данни няма как да бъдат изтрити, защото това ще доведе до закононарушение.

19. Ние обработваме данните, предоставени от Вас за Ваше име, имейл, адрес и телефон, а така също и статистическа информация за посещенията Ви в платформата и времето, прекарано в нея. Също така, в определени случаи, с оглед на повишаване на сигурността на нашата платформа съхраняваме и Вашия IP адрес. Обработването включва съхранение в информационни масиви и използване за идентификация Ви като потребител на системата, за проследяване на обучението Ви, за счетоводна отчетност и за кореспонденция, включително за изпращане на имейли. Данните се обработват за срок до 2 години след изтичане на срока Ви на обучение.

20. Обработваме данните Ви с две цели:

Цел 1. Обработка на данни, неразривно свързани с включването Ви е системата на ВИФИ България ООД и получаването на услугите на системата ни. Тези данни са Вашето име, потребителско име, имейл и телефон. Без тези данни е невъзможно услугите ни да ви бъдат предоставени. Вие може във всеки един момент да оттеглите съгласието за обработването на всички тези данни и те да бъдат заличени, но поради неразривната свързаност на данните с услугите на ВИФИ България ООД, това ще означава заличаването Ви като потребител на системата и преустанвояване на услугите на системата.

Цел 2. Маркетингови цели Изполваме Вашето име и имейл, за да Ви изпращаме търговски съобщения и системни съобшения. По този начин получавате възможности за промоции, намаления и други реклами на ВИФИ България ООД. Вие можете винаги да се откажете от това право, като използвате нарочно функционалност във Вашия специализиран дял от платформата на ВИФИ България ООД. Това ще означава, че няма да получавате имейли от нас и съответно, промоции, намаления от услугите ни и други съобщения.

21. При желание от Ваша страна за преустановяване на обработването на всички Ваши лични данни, следва да използвате нарочната функционалност (бутон) във Вашия специализиран дял в платформата на ВИФИ България ООД. До два работни дни ще бъдете изтрити от системата на ВИФИ България ООД от администраторите на системата и ще бъдат заличени всички данни за Вас в системата. Това ще означава и преустановяване на предоставянето на услугите на ВИФИ България ООД във Ваша полза, без да Ви се дължи върщане на платени суми, неустойки, обезщетения или каквито и да било отрицателни последици за ВИФИ България ООД. Ако определени Ваши данни са необходими с оглед спазването на счетоводни изисквания, същия (и само те) няма да бъдат изтрити.

22. При нарушение на настоящите правила от страна на клиента, ВИФИ България ООД има право да преустанови предоставянето на услугите си на съответния клиент, включително и чрез преждевременно изключване на клиента от системата на предоставянето на онлайн услуги и лишаването му от възможност за достъп до неговия специализиран дял от платформата. В този случай ВИФИ България ООД и търговеца, представляващ и развиващ услугите на ВИФИ България ООД, не дължи връщане на заплатени суми, както и неустойки или каквито и да било обезщетения, а дори при нормативна задълженост за определена форма на обезщетение, размерът на последното не може да надхвърля сумата от 1 лев.

Условия за отказ на извършена поръчка (Cancellation policy)

23. Настоящият раздел от общите условия се прилага за покупки на услуги на ВИФИ България ООД (наричан по-долу за краткост „търговец/а“), които са осъществени непосредствено в сайта на търговеца и няма посредничество на трети страни, при които третата страна – самостоятелно или на база споразумение с търговеца, е регламентирала съществени условия на продажбата, включително условията за възстановяване на изплатените средства.

24.1. Клиентите на търговеца разполагат с право на отказ от заплатените услуги на търговеца, което се реализира по следния начин:

- При отказ от заплатена услуга с обучителен характер или друг дигитален характер, клиентът следва да уведоми търговеца чрез имейл, изпратен на официалния имейл на търговеца – office@wifi-bg.bg, в срок до 7 дни от осигуряването на достъп до съответната дигитална услуга, или по-рано. Под осигуряване на достъп до дигитална услуга следва да се разбира предоставянето от страна на търговеца на необходимите данни на клиента за достъп до услугата чрез интернет връзка, като например предоставяне на потребителско име и парола или други инструкции за използване, вход, достъп или изтегляне на съответния дигитален продукт. Под предоставяне на достъп до дигитална услуга следва да се разбира факта на изпращане от страна на търговеца на имейл, посочен от клиента, на необходимите данни за вход, потребителско име и парола или на други инструкции за използване, вход, достъп или изтегляне на съответната дигитална услуга от интернет

- При отказ от услуга, която не е с дигитален характер, клиентът следва да уведоми търговеца чрез имейл, изпратен на официалния имейл на търговеца – office@wifi-bg.bg, в срок до 14 дни от получаването на услугата.

24.2. В своя уведомителен имейл за отказ от услугата клиента следва да идентифицира точно услугата, за която се отнася отказа, да заяви по ясен и недвусмислен начин отказването си и да посочи банкова сметка за възстановяване на заплатените суми за услугата, като изрично посочи, че посочените банкови сметки са разкрити на негово име. Търговецът не отговаря за каквито и да било случаи на неточно посочена банкова сметка или посочване на чужда банкова сметка или каквито и да било обстоятелства, при които правата на клиента за възстановяване на сумите са били накърнени, въпреки че търговецът е осъществил превод на сумата по предвидения в тези условия правилна, начин и срок, включително - по посочената в имейла банкова сметка – така, както е била изписана в уведомителния имейл. Имейлът, от който е изпратен уведомителният имейл за отказ от услугата, трябва да съвпада с посочения от лицето имейл при заплащането на услугата.

24.3. При спазването на условията, реда, сроковете и правилата на т.24.1 и т. 24.2, търговецът се задължава да възстанови платената от клиента сума по посочената от него банкова сметка, намалена с такси, комисионни и други удръжки на трети страни, осъществявани при трансфера на сумата и съхранението й в банкови сметки. При услуги с дигитален характер търговецът се задължава да възстанови сумите в срок до 1 месец от уведомителния имейл, изпратен в срок и с необходимото съдържание. След получаването на уведомителния имейл търговецът изпраща потвърждение по имейл за получаването му до клиента и го уведомява за срока и размера на сумата, която ще му бъде възстановена.

24.5. При получаване на уведомителния имейл за отказ от услугата търговецът може да предложи и замяна на услугата с друга такава, за което следва да уведоми клиента в срок до 7 дни от получаването на имейла. Замяната може да се изразява в промяна на датата на провеждане на обучението в случаите, в които не е изцяло дигитален продукт или замяна за участие в друго обучение.

 Ако клиентът не изрази съгласие със замяната в срок до два дни от изтичането на срока на предходното изречение, търговецът възстановява заплатените суми, като срокът за възстановяване по 24.3 се удължава с 10 дни.

25. Търговецът не дължи лихви върху сумите, подлежащи на възстановяване, за времето, през което сумите са престояли при него, съобразно условията и сроковете, посочени в настоящите условия. Търговецът също така, не дължи каквито и да било неустойки, обезщетения или каквито и да било отрицателни последици в полза на клиента, при положение, че търговецът се е придържал към настоящите условия.

26. Клиентът няма право на заплащане на заплатените суми за услугите при просрочие на срока по т. 24.1 или неспазване на други условия по т. 24.1. и т. 24.2. Въпреки това, по своя преценка търговецът има право дори и в този случай да възстанови заплатените суми, евентуално намалени с неустойка в определен от него размер, която не може да бъде по-малка от 1% от заплатената сума и не може да надхвърля пълния размер на заплатената сума.

27.1. В сроковете и начина по т.24.1 и т. 24.2 клиентът следва да заяви и желание за замяна на заплатената услуга с друга такава. В уведомителния имейл до търговеца клиентът следва ясно да идентифицира предоставената услуга, да заяви отказ от услугата и да посочи новата желана услуга, а така също и банкова сметка, на която търговеца да възстанови сумата в случай на неприемане на замяната.

27.2. В срок до 1 месец от уведомителния имейл за замяна търговецът следва да го разгледа, но не е длъжен да приеме поисканата замяна и в този случай той следва да възстанови заплатената сума по начина и в сроковете по т. 24.3. В случая се прилага и възможността по т. 24.4.

27.3. При приемане на замяната, търговецът предоставяне новата услуга в срок до 1 месец от уведомителния имейл, а ако новата услуга следва да бъде доплатена от клиента, срокът започва да тече от получаването на плащането от търговеца. При необходимост от частично възстановяване на суми от търговеца на клиента, сумите се възстановяват по начина и в сроковете по т. 24.3.

Данни за търговеца, собственик на платформата ВИФИ България ООД и развиващ дейнност чрез платформата:

ВИФИ България ООД

ЕИК: 175432765,

Седалище и адрес на управление

гр. София, ул. Вежен 27

email: office@wifi-bg.bg    

Телефон: 02 421 90 47

За контакт с нас

гр. София, Ул. Николай Лилиев, 1421

  • dummy+ 359 (0) 2 421 90 47

  • dummy office@wifi-bg.bg

Имейл бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин
© WIFI България 2024. Всички права запазени.