Курсове

разгледайте нашия каталог с курсове, които предлагаме

WIFI Академия за Ръководни Кадри

WIFI Академия за Ръководни Кадри е модулна програма, която се базира на най-актуалните интегрирани модели за лидерство, прилагани на практика в редица международни бизнес компании и доказана като успешна в българска културна среда.
Начин на провеждане: Онлайн и присъствено
Продължителност: 5 модула х 16ч., разпределени в 10 дни
Цена за участие:1020,00 лв
Описание

Програмата представлява трансформационнен модел за развиване на ефективен екип от лидери, интегрални с мисията и визията на организацията и посветени на изграждането на корпоративна култура на иновации и растеж в динамична бизнес среда.

WIFI Академия Ръководни Кадри е проектирана като модулна система за обучение и дава възможност:

 • За придобиване и разширяване на знания за бизнес управлението в едно предпри- ятие
 • За усвояване на методи за подобряване на постиженията
 • За прилагане на нови техники за управление и тяхното оперативно изграждане.

Лидерството и комуникацията са процеси, които могат да бъдат придобити.

Чрез Академията за Ръководни кадри участниците имат възможността да преживеят този процес на обучение чрез развиване на собствените си умения за ръководене.

В процеса на обучение може да придобиете и представа за собственото си позициони- ране като мениджър.

С помощта на личностен профили, се разкрива и изгражда правилната нагласа както за собственото поведение на ръководител, така и за служителите. Осъзнава се смисъ- ла на оптималната комуникация между ръководител и служител, както и успешното и значимо провеждане на разговори с персонала.

Работни групи могат да бъдат доразвити в мощни екипи, като ситуациите на лидерство се развиват и разработват според възможни оптимални решения. Опитът на обучите- лите от бизнес практиката се прехвърля и на участниците мениджъри. Така участни- ците осъзнават изискванията за техните роли, поставени от ръководството, определят конкретните си лични цели за развитие, както и една от основните им задачи в ролята им на мендижъри в един динамичен и сложен свят на работа.

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ОБУЧЕНИЕТО

 • Ръководни кадри, мениджъри, продуктови мениджъри, регионални коор- динатори
 • Ръководни кадри, които искат да усъвършенстват и развият ръководните си умения
 • Ръководни кадри, които активно се насочват към сплотяване, мотивиране и оптимизиране на екипа
 • Ръководни кадри, които се нуждаят от „Refresh“

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

 • Определяне собствената позиция като ръководител.
 • С помощта на личностен профил, разработен по системата DISG се открива собствената нагласа към работата и тази на другите колеги и служители.
 • Също така се разпознават и възможностите за развитие на тази нагласа.
 • Оптималната комуникация и успешният диалог със сътрудниците се осъзнават като част от общия успех
 • Развива се формирането на екипите, тренират се ситуации за управление, разработват се стратегии за сформиране на работни групи и за постигане на успех в тежки управленски ситуации

Модул I: „Моята Роля като Ръководител“
 • Разпознаване на очакванията и изискванията към ръководната роля.
 • Справяне с различните очаквания, насочени към ръководната роля
 • Разбиране на основните стилове на управление и поведение на управление в динамичната и комплексна работна атмосфера.
Модул II „Да опозная и мотивирам себе си и другите“
Модул III „Съвместното ежедневие на работното място“
Модул IV „Да водиш екипа към най-високи постижения“
Модул V „Коучинг”

ИЗПИТ И СЕРТИФИКАЦИЯ

След завършване на курса, участниците имат възможност да придобият меж- дународно признат сертификат за Qualified European Manager QEC / Qualified European Executive Manager (QEM).

За придобиване на този сертификат те трябва да преминат през изпит, за кой- то се изисква:

 • Регистрация за изпита за сертифициране
 • Възможност за избор тест за съдържанието на всички модули
 • Подготовка и представяне на писмена работа
 • Разработване на казус на място:
 • Представяне на разработен казус по проекта
 • Разговор с професионалист с компетентност с QEC профил

След успешното полагане на изпита, участниците могат да получат сертифи- ката си Qualified European Manager QEC в съответствие с EN ISO / IEC 17024 ак- редитиран и сертифициращ орган WIFI.

Сертификатът е валиден 3 години, с възможност за подновяване отново спо- ред сертифициращите правила на WIFI.

За контакт с нас

гр. София, Ул. Николай Лилиев, 1421

 • dummy+ 359 (0) 2 421 90 47

 • dummy office@wifi-bg.bg

Имейл бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин
© WIFI България 2024. Всички права запазени.