Публична покана за избор на изпълнител с предмет “Осигуряване на зали и кетъринг, за осъществяване на обучения, по проект BG04-04-05-12-06, Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, Грантова схема BG04-04-05 05 "Oбучения и образователни дейности за повишаване на административния капацитет по отношение на мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия"; Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014, Министерство на енергетиката

 
EEA+Grants+-+JPG.jpg

Проект „Повишаване на капацитета на местната администрация за взимане на информирани решения при планиране и изпълнение на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ“ се финансира в рамките на програма BG04 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.


ME.jpgМинистерство на енергетиката

ВИФИ България ЕООД обявява публична покана за избор на изпълнител с предмет “Осигуряване на зали и кетъринг, за осъществяване на обучения, по проект BG04-04-05-12-06 „Повишаване на капацитета на местната администрация за взимане на информирани решения при планиране и изпълнение на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ”, Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, Грантова схема BG04-04-05 05 "Oбучения и образователни дейности за повишаване на административния капацитет по отношение на мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия"; Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014, Министерство на енергетиката.

Цялата документация относно настоящата покана е налична в офиса на организацията на адрес ул. „Вежен 27“, София 1421 или можете да изтеглите от тук:

Документация и образци - публикувани на 30.12.2015 г.

Крайният срок за получаване на оферти е 17.00ч. на 06.01.2016 г.
Лице за контакт: Ваня Миланова
0882 610 389
vanya.milanova@wifi-bg.bg
ВИФИ България ЕООД

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ по ФМ на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност на съдържанието на документа се носи от ВИФИ България ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, страните-донори и Програмния Оператор на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“.“