Visualisierung OP Human Resources
ВИФИ Академия за туризъм                                                            

ВИФИ Академия за туризъм е проект финансиран от Европейския фонд и цели чрез трансфериране на успешни практики от Австрия в областта на ефективното обучение и ученето през целия живот да се подобри качеството на работа и компетентността на мениджъри в туризма, като ключов сектор на българската икономика и фактор, способстващ за икономически растеж, социално-икономическото развитие на България като страна член на ЕС и даващ здрава основа за повишаване качеството на живот в страната.

 Цели на проекта:

ВИФИ Академия за туризъм следва следните специфични цели:

 • Трансфериране от Австрия на успешни, иновативни за България методи в областта на ефективното обучение и ученето през целия живот;
 •  Установяване на реалните потребности за нови подходи в ученето през целия живот в туристическия сектор в България;
 • Задълбочаване на работещото сътрудничество между ВИФИ България и ВИФИ Австрия с полза за двете страни и фокус върху специфичните проблеми в областта на ученето през целия живот в туристическия сектор в България;
 • Създаване на базисно ядро от обучени във ВИФИ Академия за туризъм, които да мултиплицират ефекта от проекта;
 • Стимулиране участието на заети в бранша туризъм в обмен на добри практикии в резултат на това повишаване на квалификацията им, мотивирането им в изпълнение на ежедневните им задължения и желание да предават знанията и уменията придобити по време на обучението, на техни колеги и подчинени в бранша.
 • Използване на опита и добрите практики от инициативата EQUAL в областта на трансфера на добри практики за обучение на възрастни, които залагат на индивидуалните качества на участниците и тяхната висока мотивация и желание за включване и така избягват дискриминацията и неравнопоставеността на пазара на труда.

 Общата и специфични цели на проекта се покриват с целите на Приоритетна ос 7 – прилагане опита и надграждане положителните резултати от EQUAL в областта на обучението конкретно в сектор туризъм и обмен на иновативни за България методи за учене през целия живот. Проектът отговаря на всички акценти от целите на Европейската стратегия за разработването на платформа за обмен EQUAL, главно поради факта, че проектът цели: подобряване на възможностите за обучение в страните от Централна и Източна Европа, повишаване на способността на малкия и среден бизнес за модернизиране и иновации в практиката си и развитие на персонала и избягване на неравенството и дискриминацията на пазара на труда.

Фази на проекта:

 • Провеждане на проучване за установяване на реалните потребности от обучение
 • Обучение на 12 мениджъри на хотели на ключови теми от бранша Туризъм
 • Теми на обученията, като потребност на бранша: Маркетинг, Ориентация на служителите, Анимация и Event management, Иновативни тренерски и менторски умения
 • Посещение на WIFI Академия за Туризъм в Австрия (Виена, Линц, Долна Австрия)
 • ТОП тренери и експерти от Туристическия бранш от Австрия и България обменят Ноу Хау
 • Roll Out тренинги за други мениджъри от Туризма

 Проектът включва изпълнението на следните ключови фази

 • Проучване на реалните потребности от ученето през целия живот в туристическия сектор в България
 • Описание на добрите практики, адаптирани за България и разработване на иновативен модел за обучение и учене през целия живот в сектора Туризъм, базиран на преноса на добри практики от Австрия
 • Трансфериране на иновативен модел на обучение ЛЕНА (LENA Train The Trainer)
 • Подбор на целевата група, която ще вземе участие в обучението
 • Обучение на вече подбраната целева група на ключови теми от бранша
 • Посещение на място и обучение сред добра практика в Линц, Австрия
 • Заключителна кръгла маса и публичност
 • Трансфер и разработване на Roll Out тренинги

Повече информация можете да намерите в нашата информационна брошура за проекта тук.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ВИФИ България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.